Newsletter may 2017
Beste vriend van Misión Adulam, Mei 2017.               
                                                                                                                        
Het is genieten hè, van de lente met alle prachtige kleurschakeringen groen!      
Ik ben nu in Ierland om op diverse plaatsen over ons werk te vertellen en te zien en horen wat de Here hier aan het doen is. Daar voor was ik even in Nederland. In mijn thuisgemeente hadden we een feestelijke viering om de Heer te eren voor de 25 jaar dat Misión Adulam bestaat. Het is bijzonder om terug te zien naar alles wat door Gods hulp, ook door Zijn kinderen heen, hier allemaal gebeurd is. In Juni zijn er nog twee vieringen waar ik hoop velen van u te zien! 
 
En, het is zover, de eerste drie kinderen wonen nu in Jesed! We hadden het gesloten voor stellen, en officieel heropend om er jongens van 8 tot 12 te gaan opvangen, die aan het begin staan van hun carrière in verslaving en het leven op straat. Een nieuwe uitdaging met een eigen programma!
We zitten momenteel midden in inspecties van de overheid. Deze week is er een her-inspectie, om te zien of we alle observaties verwerkt hebben. Er moest b.v. geverfd worden in twee van de huizen – en ja, het is waar dat we allerlei achterstallig onderhoud hebben in de huizen. Maar dat staat niet vooraan op de prioriteitenlijst wat betreft de huishoudportemonnee en ook staf inzet. Vanaf morgen worden alle teamleden onderworpen aan een psychologische test, de medische en politiechecks zijn achter de rug wat veel tijd, energie en geld kost maar wat we verplicht zijn.
 
Ondertussen was ik ook weer in de Chonchocoro gevangenis, waar we 400 mannen blij maakten met een warme trui, jas of T-shirt. Voor Willem had ik schoenen die hij onder tranen ontving: ze pasten hem precies! Er waren goede gesprekken met een heel aantal mannen en ik hoop dat de deuren open zullen zijn om vaker terug te gaan, juist naar de afdelingen waar nu niemand komt.
 
U/jullie allemaal van harte een hele fijne zomervakantie toegewenst, een tijd van nieuwe energie opdoen en even de sleur doorbreken! Blijf alsjeblief wel bidden voor ons en de jongeren die God bij ons brengt. Ik wil speciaal gebed vragen voor het team, verschillenden hebben moeilijke situaties kwa gezondheid thuis. Anderen werken vanuit een sleur en hebben inspiratie nodig, een nieuwe aanraking van God. En graag gebed voor een man als aanvulling op het team voor Jesed.
Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie trouwe gebed en onmisbare financiële ondersteuning, het is een voorrecht om jullie als deel van het team te hebben.   
Dag, met warme groeten en Gods zegen gewenst, Fineke 
 
Dear friends, 

Dear friends,
It’s such an enjoyable time of the year isn’t it, Spring with all the beautiful shades of green! I am in Ireland to speak in different places about the ministry and to see and hear what the Lord is doing here. Before this I was in Holland briefly. In my home church we had a festive celebration to honour the Lord for 25 years of ministry in Misión Adulam. It is very special to look back at all which, with Gods help and also through His children, has been accomplished here. In August we hope to celebrate this also in Bolivia! 

And yes, things are happening in Jesed, the first three children live there now! We had closed it for couples and re-opened officially to care for boys in the ages of 8 to 12, who find themselves, at the beginning of their lives, starting a career in addictions and street life. A new challenge with its own programme!

     
At  lake Titicaca with Beatriz en Marielle                 Official opening of Jesed for children for 8 to 12 jears old

At the moment we are in the middle of inspections by the authorities. Soon there is a re-inspection to check if all the observations are resolved. We had to touch up some paint in two of the houses, it’s true that we have a lot of backlog regarding maintenance in several of the houses. We are not able to put that on the top of the priority list concerning the budget and neither to get staff involved. As part of the evaluation process all staff needs a psychological evaluation that we have to pay for, but it’ll be interesting to see the outcome of that.

Meanwhile I also revisited the Chonchocoro prison, where we made 400 men happy with a warm sweater, coat or T-shirt. For Willem I had a pair of shoes he received with tears: they fit him like a glove! There were some good conversations with quite a few men and I pray that the doors will be open to return on a more regular basis, especially to those sections where at the moment no-one visits.

I want to wish you all a very good summer holiday, time of recharging energy and breaking the daily routines! Please continue to pray for us and the young people the Lord has entrusted to us. This time I want to specially ask you to pray for the team, several have difficult situations regarding health in their families. Others work in automatic mode and need inspiration and a new touch of the Lord. And also please pray for a man come forward to complement the team of Jesed.
Once again thank you very much for your faithful support in prayer and financial support, it is a privilege to count you in as part of our greater team. 

Bye, with warm greetings, may the Lord bless you, Fineke 

In the USA and Canada we are linked with Foundation for Missions, select Fineke Janssen in options: foundationformissions.com/donate/donate-through-the-usa-office/https://foundationformissions.com/donate/donate-through-the-canadian-officeDonations from Ireland and other countries can be received through the PayPal button, or making a deposit in our Dutch bank account: R.L. Janssen acct. at  ABNAMRO bank  NL07ABNA 0494290706