Newsletter march 2017
Een bijzondere week.
Ja, dat kun je wel zeggen!  Afgelopen weekend was ik in Santa Cruz en heb daar zondag na kerktijd gegeten met Joel en David. Een van hen is de eerste jongen die bij ons woonde, en de ander een knul die een paar maanden geleden zelfstandig werd. Het was fijn elkaar te zien en ook te merken hoe zij beide hun weg in het leven zoeken met Gods hulp.
Maandag mocht ik Epafras vertegenwoordigen en Nederlandse mannen bezoeken die in de gevangenis van Palmasola in Santa Cruz zijn. Dit was een eerste ervaring, waarin ik geleerd heb dat ik ze beter een voor een kan spreken dan tegelijk. Het bezoek en de aandacht werden duidelijk op prijs gesteld.
Felina, onze adjunct-directeur belde dat ze onverhoopt naar Cochabamba moest reizen omdat het niet zo heel goed gaat met haar zus. Dat en kijkend naar zaken rondom de financiën van Misión Adulam hielden me uit de slaap, met als gevolg dat ik m’n vroege vlucht miste.
Dinsdag kon ik op de luchthaven van Santa Cruz nog wel even dutten voor terugkeer naar La Paz, waar ik wat taken van Felina waar zou nemen. Dat had alles te maken met de opening van Jesed het huis voor kinderen. Dus op naar het huis wat “klaar” zou moeten zijn. Nou, ik heb op het propere Flakkee gewoond en mijn visie op schoon is wat anders dan die van het team, dus er is onder mijn stimulerende leiding nog hard gepoetst. Mijn lemma: “als je het niet voor de Here wilt doen of voor de directie, doe het dan voor je baan want het tocht hier..”
Woensdagmorgen vroeg heb ik Felina van het vliegveld gehaald. Haar zus ligt in het ziekenhuis om transfusies en andere aandacht te krijgen.           En ja, het huis blonk, we moesten nog wat puntjes op de i zetten voordat we onze gasten konden ontvangen, ruim 50 in totaal. De Nederlandse consul was er, net als een kolonel van de politie vergezeld van drie anderen evenals twee mannen van de narcotica politie. Autoriteiten van de gemeente en het departament van La Paz en vertegenwoordigers van diverse eenheden van de kinderbescherming, voorgangers en collega’s van andere instellingen. En fin, blij met de opkomst. Na een eenvoudige openingsceremonie kreeg iedereen een lekkere maaltijd.       Toen wachtte mij nog iets leuks. Bij het kopen van enkele honderden euro’s schoolmateriaal, kreeg ik bonnen voor de verloting van een cross bike: EN IK WON ER EENTJE!!!!! Op naar de winkel en als kers op de taart werd ik geïnterviewd door een lokaal tv-station met wat vragen over ons werk – donderdagochtend uitgezonden!
   Meisjes in creatieve therapie.  De fiets!          
 
Donderdag was een dag van voorbereiding, zaterdag mocht ik twee keer lesgeven in de strafgevangenis net buiten La Paz, Chonchocoro. Op twee afdelingen wordt een seminaar aangeboden, mijn thema hiervoor is bitterheid en vergeving.
Vrijdag was een dag waarop ik veel tijd besteed heb bij de bank om geld “uit de muur te halen”, dat is nog steeds de enige manier om aan geldzaken te regelen. Daarna ben ik naar El Alto gegaan om met Felina te praten over de komende week. Ze zal dan in Cochabamba zijn, waarschijnlijk om haar zus en familie bij te staan in de laatste levensfase. 
Zaterdagmorgen vroeg ging ik met een groep van nog 7 broeders en zusters op reis, anderhalf uur deden we over een ritje van 39 kilometer om in Chonchocoro te komen. En toen weer een nieuwe ervaring: Voor de veiligheidscontrole mocht ik alles vanaf de heupen naar beneden laten zakken om te hurken over een krant. Je zou maar iets verstopt hebben…
Mijn eerste spreekbeurt was in de kerk die gebouwd is door het team van onze gemeente, waar zo’n 38 mannen aanwezig waren. In het team was een broeder die de Here leerde kennen in een andere gevangenis waar ik in het verleden heel veel te doen had. Hij zegt een vrucht te zijn van die tijd en er ontstond direct een klik met hem. 
We zongen “Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro” “God is hier, zo zeker als de lucht die ik inadem” en ja, wat een aanwezigheid konden we voelen!! Na mijn spreekbeurt had ik (namens Epafras) een lang gesprek met een Nederlandse gedetineerde. Hij was vooral blij met de lekkere warme jas en de cornflakes en ander eten wat ik bij me had. Het is triest als je in de gevangenis terecht komt en geen bezoek krijgt. Voor veel dingen is geld nodig, zelfs om een bed te krijgen om in te slapen. Een Argentijnse gevangene bood me soep aan die ik vriendelijk geweigerd heb. Met hem in gesprek bleek dat hij er al 14 jaar is, en nooit bezoek krijgt. In totaal kon ik 123 boekjes “De goede artiest” (Evangelisatiemateriaal) uitdelen, o.a. ook aan alle politie die daar werkt.
De tranen zitten me nog hoog over alles wat ik gezien heb. Het plan is nu om 250 truien bij elkaar te vinden voor de gevangenen hier. Niemand zit er voor z’n mooie ogen, maar het zijn mensen. In het andere blok waar ik was ontmoette ik Willem. Zijn gefronste gezicht en bezorgde blik staan op mijn netvlies gegrift. Hij probeerde alle liederen mee te zingen maar hij had duidelijk pijn en ook hoort hij niet goed. Ook in dat blok was de Here heel duidelijk aanwezig en ik bid dat de Heilige Geest de na-prediker zal zijn van alles wat met hen gedeeld is.
Nou, dit was een bijzondere week waarin ik jullie even mee wilde nemen. Want het is door jullie gebed, liefde, bemoediging en financiële ondersteuning dat het werk hier gebeurd. Hartelijk dank voor het deel zijn van alles wat hier gebeurd, moge de Heer u/jullie zegenen!! 
Dag, met warme groeten, Fineke 
p.d. Misión Adulam bestaat dit jaar 25 jaar. En dat gaan we vieren in een dankdienst voor de Here. Het zou erg fijn zijn als jullie daarbij konden zijn. We doen dit op 30 April in Ev. Gem. Hoogeveen om 15.00, op 2 Juni in het Kamaraadhuis te Middelharnis om 19.30. Ook in Juni in Vluchtheuvel Pinksterzending te Arnhem op nog nader te bepalen datum. Zie onze Website voor informatie.
Contact: Fineke Janssen (finekej@gmail.com), Casilla 6320, La Paz, Bolivia.   
Belastingaftrekbare giften: Stichting Zending en Gemeente te Leeuwarden, via NL33 INGB 0002047678 of NL29 ABNA 0607782412 onder vermelding van 069 (zendingswerk Fineke Janssen) of 069 A Mision Adulam.
Een andere optie (niet aftrekbaar) is per creditcard via PayPal op de website: https://www.paypal.me/FinekeJAdulam               Onze Website: www//http/misionadulam.nl
Adreswijzigingen post: Fam. Aleman, Schoolstraat 8, 3255 AV te Oude Tonge.
Aanmelden voor email i.p.v. post: finekej@gmail.com

Dear friend of Missión Adulam,

A very special week. Yep, you can say that! Last weekend I was in Santa Cruz and had lunch Sunday after church with Joel and David. One is the first boy who lived with us, and the other a boy who became independent a few months ago. It was good to meet and to see how they both are finding their way in life with Gods help.

 Monday I visited Dutch prisoners who are in the Palmasola prison in Santa Cruz, in representation of Epafras, organization dedicated to pastoral care for prisoners. This was a first experience, in which I learned that it's better to visit with one at a time. But the visit and attention were clearly appreciated.

Felina, our deputy-director, called that she had to travel unexpectedly to Cochabamba because things aren't looking good for her sister. That and looking at things related to the finances of Misión Adulam kept me awake, with the result that I missed my early flight.

Tuesday I was able to cat-nap a little in the airport of Santa Cruz before returning to La Paz, where I was picking up some of Felinas’ jobs in connection with the opening of Jesed, the "House for Children".  The house was supposed to be, "ready", but obviously, my vision of what is meant by, " clean," is rather different from that of the team.  So, under my inspired leadership, some serious cleaning was done under my slogan, " If you're not going to do it for the Lord or for the directors, then you'd better do it because it's your job, or you may well be looking for a new job."

Early Wednesday morning I picked Felina up from the airport. Her sister is in hospital to receive blood-transfusions and other attention. And yes, the house was shining, we still dotted some i’s before we were ready to receive our guests, some 50 in all. The Dutch consul was there, as well as a colonel from the police with three comrades and two men from the narcotics police. Authorities from the city council and the department of La Paz as well as reps of various Child Welfare organizations; pastors and colleagues from other institutions. All in all, very pleased with the turn out! After a sober opening ceremony, all guests were invited to a delicious meal. Then I had a nice surprise waiting. Purchasing a few hundred pounds’ worth of school materials, I received vouchers for a draw: and I WON a cross bike!!! So off to the store and as the cherry on the cake I was interviewed by a local TV-station with some questions about our work – transmitted on Thursday!

 

 

 

 

 

 

 

 Girls in in creative therapy.                                                        Volunteer Marielle on the bike!          

Thursday was a preparation day, I was asked to teach twice on Saturday in the high security detention centre just outside of La Paz, Chonchocoro. In two sections a seminar is offered to the folk there, my theme is bitterness and forgiveness.

 Friday was a day that took up a lot of time at the bank to get money “out of the wall”, that is still the only way to deal with finances. Later I went to El Alto to talk with Felina about the coming week. She will be in Cochabamba with her family, to be alongside her sister for what may the last stages of her life.

Early Saturday morning I joined a group of 7 brothers and sisters for an hour and a half journey, a ride of 21 miles to reach Chonchocoro. And then another new experience: For the security check I was asked to drop everything waist down and squat over a newspaper. In case something was hidden …

My first session was in the church that was built by the team from our church, where some 38 men gathered. In our group, there was a brother who met the Lord in another prison where I spent a lot of time in the past. He says that he is a fruit from those days and there was an instant click with him. 

We sang “Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro” “God is here, as sure as the air I breathe” and yes, what precious presence we sensed!! After speaking I had (representing Epafras) a long talk with a Dutch prisoner. He was particularly grateful for the nice warm coat and the cornflakes and other food I had for him. It’s a sad thing to be in prison and not get any visitors. For many things money is needed, even to get a bed to sleep in. An Argentinian prisoner offered me a bowl of soup I kindly declined. Speaking with him it turns out he has been here for 14 years, without a visitor ever. In total I was able to hand out 123 booklets “The good artist” (Evangelization material), also to all police who work there.

Tears still flow easily when thinking of all that I've seen. The plan is now to collect 250 sweaters for all prisoners here. No-one is here because of their beautiful eyes, but these are human beings. In the other block where I visited I met Willem. His scrunched-up face and concerned look are etched on my retina. He tried to sing along with all the songs but it was obvious he was in pain and also hard of hearing. Also in this section, the Lord was very clearly present and I pray the Holy Spirit will continue to work in each heart about all that was shared with them. Well, this was a very special week in which I wanted you to join with me. 

Because it is through your prayers, love, encouragement and financial support that the work here is happening. Thank you very much for being part of all that is going on here, may the Lord bless you!! 

Bye, with warm greetings, Fineke.

In the USA and Canada we are linked with Foundation for Missions, select Fineke Janssen in options:foundationformissions.com/donate/donate-through-the-usa-office/https://foundationformissions.com/donate/donate-through-the-canadian-officeDonations from Ireland and other countries can be received through the PayPal button, or making a deposit in our Dutch bank account: R.L. Janssen acct. at  ABNAMRO bank  NL07ABNA 0494290706