Nieuwsbrief December 2019
 In God is my salvation and my glory,
 the rock of my strength and my refuge, is in God.   
 
Dear friends,
 
Het was voor mij een drukke herfst. Na op zeventien adressen gelogeerd te hebben om de spreekbeurten te kunnen doen in Engeland, reis ik straks weer naar huis. Dankbaar ook voor nieuwe contacten, we zijn altijd blij met uitbreiding van de achterban. Dankbaar voor zoveel mensen die, net als jullie, het werk dragen in gebed en door liefdegaven het werk van Mision Adulam mogelijk maken.
 
 
 
De afgelopen weken zijn erg stressvol geweest in Bolivia, we waren regelmatig in de internationale pers. Ik had een aantal half slapeloze nachten maar het team van Mision Adulam had het echt zwaar. Sommigen moesten een paar uur lopen om bij de huizen te komen, soms werden er stenen of groente naar hen gegooid of werden ze uitgescholden omdat ze gezien werden als mensen die zich niet identificeerden met de mensen in El Alto. Niks is minder waar, alles wat we doen en altijd gedaan hebben is dienen in onze wijk – mensen in onze wijk steunden ons en beloofden ons zo veel mogelijk te zullen beschermen.
 
De jonge mensen in de huizen voelden de spanning ook en staf moest proberen om de sfeer wat te verlichten, bijvoorbeeld door met de hele groep brood te bakken (de bakkerij was gesloten).
In Adulam is het nog steeds moeilijk, deels door de nieuwe staf. Zij zijn soms geneigd risico situaties te luchtig op te nemen, bijvoorbeeld toen de jongens naar school moesten om hun vooruitgang te evalueren. Staf bleef gezellig samen zitten kletsen in plaats van bij de jongens te blijven. Resultaat: 8 van de 10 rookten marihuana die ze kregen van een jongen die eerder bij ons woonde. Zo jammer, dat had nooit mogen gebeuren. De goede kant was dat alle jongens zeiden zelf verantwoordelijk te zijn toen Felina hen vroeg was er gebeurd was en zeiden dat ze de gevolgen van hun gedrag zouden aanvaarden.
 
In Talita Cumi reageerden de meisjes met het houden van een paar spontane tijden van gebed en aanbidden, (zie foto hierboven) erkennende dat God alleen de harten van de leiders van het land kan veranderen. Twee meisjes, Iris en Maeli hadden nooit gedacht dat ze vooruitgang zouden boeken in het programma maar zijn nu zover dat ze hoop hebben voor hun toekomst. Iris wil naar de PABO als ze klaar is met school en Maeli leert nu anderen te helpen en dienstbaar te zijn.  
 
 
 
 
 
 
Felina had een geweldige opening dit weekend om iets te delen met 16 ouders van de kinderen met leerproblemen die hulp krijgen in Jesed. Heel weinigen hadden ooit over Jezus gehoord. Felina sprak over het verhaal van de Kananese vrouw die Jezus om hulp vroeg voor haar kind en kon voor hen bidden en bemoedigen om ook zelf naar Jezus te zien.  
 
 
 
De situatie in het land is wat rustiger maar nog steeds niet goed, bidt s.v.p. voor ons nu we in de Decembermaand zijn, een moeilijke maand zelfs in de beste tijden.
In Mision Adulam zullen we staf evaluaties doen en daarna ons jaar gezamenlijk af sluiten, daarbij zullen we het team wat levensmiddelen mee te geven voor hun eigen kerstviering. Ook hoop ik met het team van de kerk mee te gaan naar de extra beveiligde gevangenis voor mannen ivm de kerst outreach. 
 
Bidt dat de vrede van God in onze harten zal heersen en voor Zijn zegen in de speciale tijden die we zullen hebben als we de geboorte van de Here Jezus gedenken.
Hele goede kerstdagen toegewenst en ik wens jullie Gods zegen toe voor 2020 en hoop dat we samen kunnen blijven omzien naar verslaafde tieners en kwetsbare kinderen in het nieuwe jaar!
 
Dit komt met liefs en warme groeten, in Christus, Fineke, jongeren, kinderen en teams.. 
 
 

Let me first say how much I have enjoyed visiting churches in the UK that are linked with the work of Mision Adulam and some new contacts as well. It is such a blessing for instance to hear someone say how the Lord prompted them to pray without knowing why, well, that was just when things were tough! I have been blessed with your generous hospitality and go home knowing you are with us in many ways.

The last few weeks have been very stressful in Bolivia as you may have heard in the international press. I’ve had some sleepless nights, but Mision Adulam staff really found it rough. Sometimes they walked for a few hours to get to the houses, having veggies or stones thrown at them as well as verbal abuse, being seen as people that don’t identify with the people of El Alto. Less could be true, all we do and have ever done is serve in our area – people in our local area stood with us and promised to protect us as much as they can.

Our young people also perceived the tension and staff had to think of ways to lighten the atmosphere, for instance baking bread with the whole group (the bakery was closed).       

In Adulam it has been hard going because of the new staff. They tend to misjudge risky situations so for instance when the boys went to the school to evaluate their improvements, staff stayed together to have a nice chat rather than being with the boys. Result: 8 of the 10 smoked marihuana given to them by a boy who used to live with us. So sad, shouldn’t have happened. The good thing was that all owned up when Felina asked them what had happened and said they were ready to take responsibility for their actions.

In Talita Cumi the girls responded by having a few spontaneous times of prayer and worship, acknowledging that only the Lord can change the hearts of our leaders. Two girls, Iris and Maeli who never thought they’d advance in the program are now in a place where they have hope for the future. Iris wants to study to be a teacher once she leaves school, and Maeli is learning to serve and help others.  
 
This weekend Felina had a precious opportunity to share with 16 parents of children with learning difficulties that receive help in Jesed. Few of them had ever heard about Jesus. Felina ministered to them with the story of the Canaanite woman who turned to Jesus for help for her child and was able to pray and encourage them to look to Him. 


The situation in the country is settling a bit but not good yet, please pray for us as are in December, a difficult month on every level at the best of times. In the mission we will have staff evaluations, afterwards we will close our year together and hope to give all some food for their celebrations. Then I hope to join the team from church going to the high security prison for the Christmas outreach to the men. Pray for the Lord’s peace to rule in each of our hearts, and for Him to come close in the special times together when we remember the birth of the Lord Jesus.

I trust you will have a good Christmas and wish you the Lord’s blessings for 2020 and hope we can continue to serve addicted youth and children at risk together!

This comes with love and warm greetings, in Jesus, Fineke. 

Support: In the USA and Canada we are linked with Foundation for Missions, select Fineke Janssen in options:
https://foundationformissions.com/donate/donate-through-the-usa-office/
https://foundationformissions.com/donate/donate-through-the-canadian-office